Σελίδες

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ερμής, ο Ασκληπιός, οι Θεές των Όφεων και τα Σημεία τους – Hermes, Asklepius, Goddesses of Snakes and their Emblems

  του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture) –

  Η Εικονογράμματη Γραφή εμπνέει και δημιουργεί ανεπανάληπτα τεχνήματα! The eiconographic Script inspires and creates an unique art! Διαβάζουμε:

Ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος έζησε περί το 9000 π.Χ. (κατά τον Μανέθωνα). Είναι διδάσκαλος της ανθρωπότητος, ίΣΤωρ ιάΣεων, ΜύΣΤης, ΜυΣΤαΓωΓός και Φιλόσοφος και ΜίΝως ιΣόΒιος-ΒαΣιΛεΥςο Θεός των ΜηΔέων, των σκέψεων, των σχεδίων, των επινοήσεων και των τεχνασμάτων!

Ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος ο σεληνιακός θεός των Αιγυπτίων Θώθ, ΘώΔ, ο πατήρ της Αστρολογίας και της Αλχημείας, της Αριθμητικής, της Γεωμετρίας και της Αστρονομίας, της Ιατρικής, του Χορού και της Μουσικής και της Γλυπτικής, του Αλφαβήτου και της Γραφής, όπως και κάθε τέχνης, κάθε επιστήμης και κάθε ανακαλύψεως, ο Φιλόσοφος, ο Ιατρός και Βασιλεύς.

Ο Ἑρμής ο Τρισμέγιστος (Mercurius ter Maximus) είναι ο συγγραφέας μιας σειράς ιερών κειμένων που αποτελούν τη βάση του Ερμητισμού. Ο Ερμής Τρισμέγιστος σχετίζεται με τον Έλληνα θεό Ερμή και τον Αιγύπτιο θεό Θωθ.

We read:

Hermes the "thrice-greatest Hermes" lived around 9000 BC. (according to Manetho). He is the teacher of humanity, the Historian, the Mystic-Priest and the Philosopher and King, the God of of thoughts, plans, inventions and tricks!

Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes", the lunar god of the egyptians Thoth, the father of Astrology and Alchemy, Arithmetic, Geometry and Astronomy, Medicine, Dance and Music and Sculpture, Alphabet and Writing, as well as every art, every science and of every discovery, the Philosopher, the Physician and the King!

Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes", (LatinMercurius ter Maximus) is the purported author of the Hermetic Corpus, a series of sacred texts that are the basis of Hermeticism. Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes" may be associated with the Greek god Hermes and the Egyptian god Thoth.

 Διαβάζουμε:

εΡΜής ~ ΚεΡΜήΣ ~ ο ΚήΡΥΣΣ [ξ].

ΚηΡύΚειοΝ ~ ΚήΡυΚος ΚάΛον ή ΚηΡΥΚειοΝ ~ ΚεΡΜού ΚάΛον ~ εΡΜού ΚάΛον, ΚάΛον ~ το ΚσύΛον. ‘εΡΜής ~ ΚεΡΜής ~ ο ΚΛοΠεύς. εΡΜής ~ ο άΡΠαξ. Ο ΒουΚΛόΠος Ερμής, παίς ών έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα! MeRCury ~ cεΡΜής ~ ο ‘εΡΜής των Λατίνων. ΜέΡΚουΡης ~ ο αΡωΓός των ΡυΜών, αι εΡΜαί οδοδείκτες. (ενώ MeRCuRy ~ οΠός αΡΓύΡου, ο υδαρής άργυρος ~ ο υΔΡάΡΓυΡος).

εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο άΓΓεΛοΣ, αγγελιοφόρος των Θεών. άΓΓεΛος ~ ο (αν)αΓΓεΛέων τι. άΓΓεΛοΣ ~ ο ΚοΜιών ΛόΓους.  εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΛόΓιοΣ, εύγλωττος, ευφραδής.

‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΛόΓοΣ. ‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΣΣεοΛόΓος [θ]. 

‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο αΓΡεΜών ή ο αΓΡεΥς (ψυχών), αΓΡεύς (ψυχών) ~ ο ΧάΡος, ο ψυχοπομπός. αΓΡεΜών ~ ο ΣυΛΛέΓων.

  ‘εΡΜής ~ ΧεΡΜής ~ ο ΧάΡοΣ, ο ψυχοπομπός. εΡΜής ~ ο ΧάΡοΣ. εΡΜήΣ ~ ΝέΚυων ΠοιΜήν.

εΡΜής ~ ΣεΡΜής ~ ο ΜίΝωΣ. εΡΜής ~ ΣεΡΜής ~ ο ΠώΛηΣ. εΡΜής ~ ο ΣΣεΡάΠων [θ], ίΣΤωρ ιάΣεων με το Κηρύκειον.

εΡΜήΣ ~ ο έΜΠοΡος ή εΜΠοΛαίος. εΡΜής ~ ΜίΝως,  ΜίΝως ~ ο έΠαΡΧος. εΡΜής ~ ο ΠώΛης. εΡΜής ~ ο αιΠόΛος, ο ΜηΛοΝόΜος, ο μηλοβότης. Ο Ερμής εΡιούΝιος ~ ο αΡηΓώΝ ή ο αΡήΓωΝ.

SiΗΤu ~ ΜιΚΚός Θεός, ο πλανήτης Ερμής, στα... ακκαδικά. ΝαΜΠοΥ ~ εΡΜής ΠοιΜήν. Ο Θώθ ή ΘεΥς* ~ τα ΜήΔεα των αρχαίων Αιγυπτίων, Ερμής και ο ΤαΤ-ΚέΦαΛος ~ ο Θεός Της ΓΡαΦήςΟ Θορ < Θεύθ, ΘεΥΘ ~ ο Θεός την ΜηΔέων, για αρχαίους Γερμανικούς λαούς αλλά και για Γιαπωνέζους. (τα μήδεα = οι Σκέψεις, τα Σχέδια, οι επινοήσεις, τα τεχνάσματα.), ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος των αρχαίων Ελλήνων, ο ‘εΡΜής ~ ΒεΡΜής ~ ο αΒΡάΜ των Εβραίων, ο ΒούΔας ή ο ΤοΤ της ανατολής!

 

 Διαβάζουμε:

Ο αΣΚΛηΠιός ~ το άΚος ΣΣεΡαΠειών [θ], τέκνον του Απόλλωνος. (άΚος, -εως = θεραπεία, ανακούφισις, ίασις, γιατρικό). Μητέρα του, ή κατ’ άλλους σύζυγός του, η ΚοΡωΝίς ~ της υΓιειΝής έΡΓα. Σύζυγός του και η ηΠιόΝη ~ η ΣΣεΡαΠεία. αΣΚΛηΠιός ~ ο ιΣΧυΡοΠοιός, αΣΚΛηΠιός ~ ο ‘υΓειιΝοΠοιός,  αΣΚΛηΠιός ~ των ΣΠίΛων άΚος.

Τέκνα του Ασκληπιού:

η ίαΣις ~ η ιαΣώ. ίαΣις ~ το άΚοΣ. της ΘεΡαΠείας άΚος ~ το ΦάΡΜαΚον.

των ΠόΝων άΚος ~ η ΠαΝάΚεια. Του άΛΓους άΚος ~ το αΛΓΚόν, αναλγητικό της ΧΡΩΠΕΙ, παλιότερα. (Παυ)ΣίΠοΝοΝ ~ η αΣΠιΡίΝη της BAYER, σήμερα.

η ευΧυΜία ~ η ΥΓεία. ευΧυΜία ~ η αΚεΣώ.

το άΚος ΚάΛλους ~ η αίΓΛη. η ευΚΡαΣία ~ της αίΓΛηΣ άΚος.  η ευΚΡαΣία ~ της αίΓΛης ΜαΓεία.

ο Θεός ΠΛηΓώΝ ~ ΠοΔαΛείΡιος. ο ΠοΔαΛείΡιος ~ ΠοΔώΝ υΓιειΝή. ο ΠοΔαΛείΡιος ~ ΠοΔών άΛΓους αΡωΓή.

ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ Της αΝοΣίας ΦοΡεύς. ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ ο ιαΤΡός ΣΦυΡών. ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ ο ιαΤΡόΣ ΠόΝων.

των ΠόΝων άΚος ~ ο ΜαΧάωΝ. ο οΠός ΧυΛών ~ ΜαΧάωΝ. ο οΠός υΓΡών ~ ΜαΧάωΝ, ο εΠιΚουΡών νόσοις ~ ο ΜαΧάωΝ, ιΣΧίων εύΝοια ~ ο ΜαΧάωΝ,

ΠαίΔων Τε Νέων υΓιειΝή ~ ΜεΔιΤΡίΝη. οΣΤών ιαΤΡιΚόΝ ~ η ΜεΔιΤΡίΝη.    

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   RELEVANT NOTES

  ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ θα ρίχνουμε, παράλληλα, και μια ματιά στο Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου. Προσοχή, όμως, στην υψηλή Ποιητική των ΠανΕλλήνων! 
  Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά, την Αρχαιογνωσία ή την Αρχαιολογία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
  Solving the riddle of the writing we'll be taking a look on Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech. Beware the high poetry of the PanGreeks! 
  Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues and Archaeology, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!

…………………………………………………..

  Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, παραπάνω, έγινε η  Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου με βάση τα στοιχεία του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου!

 «ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου»

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html

More from:

«CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech»

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


➤ Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)


 Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 
Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading use Elements-Letters from:
 “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


Συνδεθείτε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Download it – Study it – Spread it]– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος 
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

ΑΑ 381
                                   

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Δημοσθένης ο ρήτωρ και ΣαούλΠαύλος ή Περί φιλοχρηματίας και φαυλότητος επιφανών ανδρών

  "Λόγος περί της Φιλοχρηματίας και της Φαυλότητος επιφανών ανδρών" Λίγα λόγια για την Ιστορία από την Περιπέτεια του Δημοσθένη του Αθηναίου

Ο μυστηριώδης Σάρπαλος, ο αχρείος θησαυροφύλακας του Μ. Αλεξάνδρου, φυγάς καθ’ υποτροπήν, τελικά, θα γίνει δεκτός στην Αθήνα, επί τιμήι Αθηναίος Πολίτης ών, μόνον ως ικέτης και αφού, την ίδια ώρα οι ηγεμονικές παρεμβάσεις της Ολυμπιάδος και η αξίωση της «αποθεώσεώς» του Αλεξάνδρου έχουν δημιουργήσει ένα τεταμένο σκηνικό, προς αποφυγήν περαιτέρω εντάσεων, θα ασφαλιστούν τα τάλαντά του στην Ακρόπολη και ο ίδιος, αφού δώσει λόγον, ενώπιον του Αρείου Πάγου, θα φυλακιστεί. Η κατάσταση, όμως, δεν θα εκτονωθεί και θα λάβει διαστάσεις κρίσεως καθώς, λίγο αργότερα, ο Σάρπαλος, ο Απόστολος της θεοποιήσεως του Κυρίου της Ανατολής, που, μάλλον, ήρθε «βοηθείσαι» τους Αθηναίους, θα φυγαδευτεί από τα τείχη, νύκτωρ, αφού πρώτα, κατά τα ελληνικά διαχρονικά «ήθη και έθιμα», δωροδοκήσει επιφανείς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και τον πνέοντα μένεα κατά του Φιλίππου και στην συνέχεια κατά του Αλεξάνδρου, με... τριάκοντα αργύρια, τον ρήτορα Δημοσθένη! Η ετυμηγορία του Αρείου Πάγου, για την δωροληψία και την διευκόλυνση της δραπετεύσεως του Σάρπαλου, ύστερα από μακράν έρευνα και, στην συνέχεια, μετά από μία πολύμηνη δίκη, ήταν καταπέλτης. Το βαρύ πρόστιμο θα αναγκάσει τον Δημοσθένη να απέλθει και ως δραπέτης να καταφύγει στους αγρούς της Αιγίνης και μετά την επάνοδό του, μετ’ ου πολύ, θα τον συναντήσουμε στον Πόρο, την Καλάβρεια της Τριζηνίας, στο ιερό του Ποσειδώνος, φαρμακωμένον.
 Χρειάστηκε αναψηλάφηση της Δίκης του Μεγάλου Αντιφιλιππικού, αλλά Φιλοπέρση Δημοσθένη! Το Αδωροδόκητον του Δημοσθένους, 45 χρόνια μετά τον θάνατό του, έλαμψε... νομικά και έλυσε τα χέρια των Αθηναίων! Ξεπερνώντας, πλέον, το άχθος, ο Δήμος του Κλεινού Άστεως, εικόνα του χαλκήν ανέστησε με την επιγραφήν «Είπερ ίσην γνώμηι ‘ρώμην Δημόσθενες έσχες, ούποτ’ αν Ελλήνων ήρξεν Άρης Μακεδών» και τον πρεσβύτατον, από του γένους του, έστειλε για σίτιση στο Πρυτανείον!

Το «αδωροδόκητον του Δημοσθένους», ως υπόθεση ευφυών ανθρώπων, εκρίθη, τελικά, από την μαρτυρία ηλικιωμένου ο οποίος εβεβαίωσε το δικαστήριο ότι, νεαρός ών, ως υπόδικος στρατιώτης, προσερχόμενος εις Αθήνας ίνα δικασθή, ανέθηκεν εις τας χείρας του ανδριάντος του εν λόγω ρήτορος όσον χρυσίδιον κατείχε και μετά ούκ ολίγου χρόνου, επανελθών, σώον το ανεύρεν! Όσο δε γιά τους καθ’ έξιν και κομιδήι, διαχρονικά φλυαρούντες Αθηναίους, περί της προμήθειας του φαρμάκου με το οποίο αυτοκτόνησε, δαίμων τις διέδωσε ότι «υπό του βάρους των αργυρίων και της προδοσίας, απελθών ο φιλάργυρος και φαύλος Δημοσθένης, μάλλον, απήγξατο»! 


Το Επιμύθιον και οι Αγιοποιήσεις

Με την Υπόθεση του Δημοσθένους συναρτάται η μεγαλύτερη, κοσμοϊστορικών διαστάσεων απάτη εις βάρος του Ελληνισμού και του Ανθρώπινου Γένους, γενικότερα. Οι Αθηναίοι, με την πρώτη ευκαιρία, χαμένοι της ιστορίας, αποκατέστησαν την... τιμή του Δημοσθένους και σε επόμενη... ευκαιρία αγιοποίησαν τον Σάρπαλον, έναν δε, όπως είπαν, επώνυμον αθηναίον δικαστή που δεν ψήφισε την καταδίκη του Σάρπαλου τον αγιοποίησαν, σωτήρα δε και προστάτη των Αθηνών τον ονόμασαν. 

Η Ιστορία γράφει κατά κύκλους και κάθε κύκλος έχει χρονικά περιθώρια και, προς αποφυγήν αντιρρήσεων και παρεξηγήσεων, τους δράστες δεν τους θέλει εν ζωή! Όσο για εμάς, έχουμε ανάγκη από αγούς-αγίους... Πρέπει να έχουμε κάτι για να... λατρεύουμε, να υπηρετούμε δηλαδή, και στην Ελλάδα τα Ιερά, τα Όσια και τους Αγίους τα έχουμε, οι μέν διά πλουτισμόν, τιμάς και δόξας οι δε, οι άλλοι, οι χυδαιότεροι εμείς, για να... βλαστημάμε την Τύχη και την Δυστυχία μας!


► Παίδευμα Ποιητικόν

 Αλήθεια, εκεί στα τείχη τι γύρευεν ο ρήτωρ των αντιΦιλιππικών; Το καλάθι και τα σχοινιά γιατί τα... υπεξαίρεσαν; Ο άΡΠαΛος ~ ΣάΡΠαΛος ~ ο ΣαούΛ ΠαύΛος εφυγαδεύθη νύκτωρ, εξευτελίζοντας την Τιμήν του Δημοσθένους στα... τριάκοντα αργύρια!

 Εκεί λοιπόν, στην κορυφή των Αρχαίων Αθηνών, έπαιξε ο Ελληνισμός και, για τριάκοντα αργύρια, προσημείωσε το παραχωρητήριον και μεθ’ ού πολύ, έχασεν ολόκληρον τον Κόσμον!

Μετά ταύτα και την επιδρομήν της Ανατολικής Ρώμης, με σπασμένα τα κεφάλια και τα… μάρμαρα, και το απαγορευμένο Έθνος των Ελλήνων να αναθεματίζεται και καταχλευάζεται, το σκοτάδι θα μετράει, αιώνα-αιώνα, χιλιετίες ζόφου καρτερώντας των Ελλήνων την Παλιγγενεσία και του Ελληνισμού την Ανάστασιν... 

---------------------------- 

αΓόΣ = ο ηΓεΜών, ο καθοδηγός, ο άΓιοΣ, άΓιος τινος = ο αΓωΓός προς τινά. 

ΠΗΓΕΣ: Πλούταρχος, Δ΄ Τόμος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. και η Κόλαση, που δεν μας αφήνει να τους ξεχάσουμε για να... ησυχάσουμε!
 
  Για την απόδοση των πεπραγμένων 
και την αντιγραφή, ο ΙΣΤΩΡ & ΠΡΟΦΥΤΗΣ 
[ Προφύτης = ο προφυτεύων, ο προετοιμάζων το έδαφος διά την φύτευσιν, μεταφορικά ο υπονομευτής]
α/α 380

▲ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ   

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπολογισμός του όγκου της σκάφης ενός μύλου (Αρχ. Αίγυπτος, Πάπυρος της Μόσχας) – Calculation of the volume of the vessel of a mill (Ancient Egypt, Moscow Papyrus)

  του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής –Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)–Πάπυρος της Μόσχας, πρόβλημα 14ον. Μoscow Papyrusproblem 14th

 Ενώ ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, γραμματικός, διδάσκαλος, υπομνηματιστής και ιερέας της αιγυπτιακής θρησκείας που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 5ον αιώνα, δεν κατάφερε να μας διαφωτίσει, ο 20ος αιώνας, ασμένως, ανέμενε μία... απερίγραπτα παιδαριώδη παραδοχή κάποιου Σαμπολλιόν γιά να λάμψει και να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλους... αποκρυπτογράφους ώστε να κλείσουν τέτοιες, τόσο σοβαρές παγκόσμιες υποθέσεις.
 While, Horapollo from Nile, the Alexandrian, grammarian, teacher, memoirist and priest of the Egyptian religion who lived in Alexandria in the 5th century failed to enlighten us, the 20th century, with much joy, expected a… childish assumption, of some one Jean-Francois Champollion, to shine and to pave the way to other apocryptographers to close such serious cases.


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:

"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading was used Elements - Letters from:

The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.ht

 

Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html
– Διότι μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις...
– είπε ο Προφύτης! –

Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs...

 – said the Prophytis! –

 

ΑΚ 378

                                  

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γραμματικής-Δομικής Αναλύσεως του Ανθρώπινου Λόγου. – EXERCISES of Grammatical-Structural Analysis of the Human Speech.

  του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  

Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech  

“ουΔείΣ αΛΛόΦωΝος ειΣίΤω” 


"Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις"

"The beginning of wisdom is the study of names"

(Αντισθένης, Κυνικός φιλόσοφος, 445-360 π.Χ.)

(Antisthenes, Cynic philosopher, 445-360 BC)

Η ονοματοθεσία των πραγμάτων και των εννοιών, κατά τους Έλληνες, είναι υπόθεση Σοφών Διδασκάλων και όχι μία κοινή λαϊκή υπόθεση και οι φυσικές έννοιες των ονομάτων είναι κρυμμένες στα γράμματα και στις συλλαβές τους και, ως εκ τούτου, κατά την ανάγνωση, εξ αυτών απορρέει η ορθότητα του Λόγου!

The naming of things and meanings, according to the Greeks, is a affair of Wise Masters and is not a common folk affair and the physical meaning of the names is placed in its letters and syllables and, therefore, when reading, from these derives the correctness of the Word! 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - EXERCISES

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ - NOTE: Ό,τι υπογραμμισμένο αναγιγνώσκεται από τα δεξιά πρός τα αριστερά μέρη. Οι αναγνώσεις γίνονται κατά τον Κώδικα Γλωσσικής Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Ανθρώπινου Λόγου. Anything underlined is read from right to left. The readings are made according to the Code of Linguistic Production and Enrichment of Human Speech.

1η ΑΣΚΗΣΗ. ΔοΚιΜαΣία ~ εΚΤίΜηΣις γνώσεων

Mάθημα: Γραμματική-Δομική Ανάλυση του Ανθρώπινου Λόγου

Ελέγξτε τους κάτωθι συσχετισμούς.

ο μυθικός ΜίΝως του έΛους ~ ο ΜεΝέΛαος

η μυθική ΠαίΣ του ευΡώΤα ~ η ΣΠάΡΤη

η ΒαΣιΛίς νήσος του Αιγαίου  ~ η ΛέΣΒος

Ρούς των αΘηΝών ποτάμιος ~ ο ηΡιΔαΝός   

έΦαΛοΣ ~ ο (παρα)ΘαΛάΣΣιος

η έΦαΛος ΝήΣος της Λακωνικής ~  η εΛαΦόΝηΣος

το έΦαΛοN όρος της Μαγνησίας ~ το ΠήΛιοΝ

το έΦαΛοΝ άστυ των Αθηνών ~ το ΦάΛηΡον

το ΣΚωΡιοΓόΝον αέριον στα... γαλλικά ~  oKSyNGeN ~ oXy(N)GeN

άΣΤεως όΧΘη (όρος) της Σπάρτης ~  ο ΤαΰΓεΤοΣ

η αΠοΛλώΝιοΣ όχθη (όρος) της Φωκίδος ~  ο ΠαΡΝαΣ(σ)ός

ΡαΠΣωΔός ~  ο ΣοΜηΡίΔης ~ ‘οΜηΡίΔης

η ΧώΡα Του αΚΣιού ή εΣΧάΤωΝ Γη ~ η ΜαΚεΔοΝία. (έΣΧαΤον Τι ~ το ΜυΧιαίΤαΤον)

ο ‘Λαός της αΛός, από Δευκαλίωνος ~ ο άΝΘΡωΠος

το όΝ Το ΝοήΜον ~ ο ‘έΛΛην

ο ΒώΛος του ηΛίου ~ ο αΠόΛΛων

ο ΝοήΜων (άνθρωπος)... αγγλικά ~ MaN

Γη των ΛόΦων, περιοχή της Αττικής ~ αι αΘήΝαι   

το επί ΤΡοΧιών όχημα... αγγλικά ~ TRain

ΘεΡαΠείας άΚος ~ το ΦάΡΜαΚον

η... εΜΒάς νήσος της Στ. Ελλάδος ~ η εΥΒοια

ο ΚύΡιοΣ της αΝαΤοΛής, ο Μέγας ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος

Θεά των ΣιΤηΡών ~ η ΔήΜηΤΡα

Πέους ΡοοΣΤάΤης, ανδρικό όργανο ~ ο ΠΡοΣΤάΤης

ο ιΣΚεΝΝΤέΡ στα... Ελληνικά ~ ο αΛέΚΣαΝΔΡος

ο Ρούς του άΣΤεως της Σπάρτης ~ ο εΒΡώΤας  

ΞέΝων ΚοιΤών ~ το ΞεΝοΔοΧείον

(υπ)αίΘΡιον ωΔείον ~ το ΘέαΤΡον

το ιΣόΠαΧον στερεόν ~ ο ΚύΒοΣ

ο ΚΡεουΡΓός των νοσοκομείων ~ ο ΧειΡουΡΓός

Πάς αΛλόΦωΝος (κατά τον Ηρόδοτον) ~  ΒάΡΒαΡος

ΧοΡευΤών ωΔές ή (εν)ΧόΡΔων ωΔές ~ τα ΤΡαΓούΔια

το ΠόΤιΜον ύδωρ των Φρυγών ~  το ΒέΔΥ

η υΠηΡεΣία στα αγγλικά, με δασεία ~ SeRViCe.

Στην εικόνα που ακολουθεί (κατεβάστε την) επιλέξτε την σωστή απάντηση και συμπληρώστε τον α/α στο αντίστοιχο κουτί:  2η ΑΣΚΗΣΗ.  ΔοΚιΜαΣία ~ εΚΤίΜηΣις γνώσεων

Γραμματική-Δομική Ανάλυση του Ανθρώπινου Λόγου

Ελέγξτε τους κάτωθι συσχετισμούς.

ηούΣ Γη ~ η αΣία

αιΘιόΠων Γη ~ η αίΓυΠΤος

η έΦαΛος Γη της Ν. Μεσογείου ~ η αΦΡιΚή

η έΦαΛος Γη της Συρίας ~ η ΦοιΝίΚη

η εΠιΜήΚης ΝήΣος της Μεσογείου ~ η ΚΥΠΡοΣ

ΜηΤΡόΠοΛις της Οθωμ. Αυτοκρατορίας ~  η ιΣΤαΝΠούΛ

αΣία η ΒόΡειος ~ η ΣιΒηΡία

άΝω ΧώΡαι της Ευρώπης... αγγλικά ~ eNGLand

η εΣΠεΡία... σήμερα ~ η ιΣΠαΝία

η ‘εΣΠεΡία... λατινικά ~ HiSPaNiam

τα ΓέΝη Των ΓηΓεΝών της Αμερικής ~ οι ιΝΔιάΝοι

Γη των αΚΡιΤών, του Βυζαντίου ~ η ΤουΡΚία

Γη εΡήΜων, της Μέσης Ανατολής ~ η ΣυΡία

η έΣω ΣυΡία ~ η αΣΣυΡία αλλά και η ΣουΜεΡία

η άΝω ΣυΡία ~ η αΡΜεΝία

η άΠω ΣυΡία ή η ΠόΡω αΣία ~ η ΠεΡΣία

η ΚοΛΧίς ~ η ΓεωΡΓία

η ΜεΣόΓειος θάλασσα της Ασίας ~ η ΚαΣΠία

Γη αΡΧαίων της Μεσοποταμίας, σήμερα ~ το ιΡάΚ

Γη των αΡίωΝ, της Ασίας ~ το ιΡάΝ

η έΝΔον Γη της Ασίας (για Έλληνες) ~ η ιΝΔία

η έΝΔον η αΚΡαία γη της Ασίας ~ η ιΝΔοΚίΝα

ΠηΓέΣ ιΝΔού ποταμού (περιοχή) ~ το ΠαΚιΣΤάΝ

ΧώΡα ιΜαΛαΐων ~ το ‘ΝεΠάΛ

το ΜέΓα όΡος της Ασίας ~ τα ιΜαΛάϊα

η άΚΡος χώρα της Ανατολής ~ η ΚίΝα

... ΚΡάΤοΣ της Κεντρικής Ασίας ~ ... ιΣΤάΝ

η ΒόΡειος ΚίΝα ~ η ΜοΝΓοΛία ~ ΜοΓΓοΛία

η ΒοΡειοΤέΡα Γη της Ευρώπης ~ η ΒΡεΤαΝία

η εΣΧαΤιά της Βρετανίας ~ η ΣΚωΤία

των ΜάΓιαΣ Γη της Αμερικής ~ το ΜεΚΣιΚό ~ ΜεΞιΚό

η άΚΣεΝη χώρα της Αμερικής ~ η αΛάΣΚα

η άΝω ήΠειΡος της Βαλκανικής ~ η αΛΒαΝία

η έΚΣω ήΠειΡος της Βαλκανικής ~ ShQi PeRia  

Στην εικόνα που ακολουθεί (κατεβάστε την) επιλέξτε την σωστή απάντηση και συμπληρώστε τον α/α στο αντίστοιχο κουτί:  


3η ΑΣΚΗΣΗ. ΔοΚιΜαΣία ~ εΚΤίΜηΣις γνώσεων

Γραμματική-Δομική Ανάλυση του Ανθρώπινου Λόγου

Ελέγξτε και επαληθεύστε τις απαντήσεις που δίδονται, στα παρακάτω:

1. Ζεύγος τεράτων σε θαλάσσια περάσματα, της φαντασίας των αρχαίων ναυτικών και των ποιητών. Της ΣιΚεΛίας η άΛς και οι απέναντι αΚΤές της αΦΡιΚής όπου το ΚέΡας της αΦΡιΚής ~ η ΚαΡΘαΓέΝη και ΚαΡΘαΓέ(νη) ~ η ΚαΡΧηΔών. Η άΚΣεΝη άΛς και οι ΠΛαΓκΤές πέτρες, οι (συν)ΠΛηΓάΔες. Του Βοσπόρου η ΜιΚΡά άΛς και οι  ΒΡάΧοι ή ύΦαΛοι Της αΣίας. η ΣΚύΛΛα και η ΧάΡυΒΔις


2. Διάσημοι ΚΛοΠείς της Ελληνικής Μυθολογίας και της ΘεοΓοΝίας ~ ΘεοΛοΓίας. Ο ένας ΚΛοΠεύς από Έρωτα για να στηθεί το σκηνικό του Τρωικού Πολέμου και ο άλλος ΚΛοΠεύς, ο Θεός, από... κλεπτομανία. ο ΠάΡις και ο εΡΜής


3.  Γη ΠεΔιάς περιοχή και άστυ της Αρχ. Ελλάδος απ’ όπου και το όνομα της ΒοιωΤίας αλλά και της Αρχ. Αιγύπτου. αι ΘήΒαι και Γη ΘηΒαίων ή ΠεΔιάς Γη


4. Ήσαν οι μυθικοί ΤιΤάΝες αλλά και ο ΔαίΔαΛος. ΤέΚΤοΝες.

5. Ο BRoTher, η SiSTeR και η DauGhTeR ή DauGhTeR ή DauGHTeR στα... Ελληνικά. o αΔεΛΦός, η οΜοΜήΤΡιος, η ΘυΓαΤέΡα ή ο ΘήΛυς ΤόΚος ή Το ΚοΡίΤσι


6. Παλαιότερη ονομασία της περιοχής του ΛαΤίου. Σήμερα, θνησιγενές κράτος μαζί με τον Βιομηχανικό Βορρά και την... ξεχασμένη Μεγάλη Ελλάδα του Νότου. η ιΤαΛία

7. Ονομασία περιοχής ΤαΦών και ΤύΜΒων της Αρχαίας Αιγύπτου. η άΒυΔος και η άΒΥΔος.

8. Το υΓΡόν των εΛαιώΝ, το υΓΡόν έΛαιοΝ, το ελαιήεν έλαιον που... γεννιέται από ωά-κόκκους της ελαίας, κόρη της αιΤωΛής ~ ΛήΔας και του Διός, και ο ΜίΝως των εΛαιών, οι πρωταγωνιστές του Τρωικού Πτολέμου και των Συζυγικών Επών του Ομήρου. η ωΡαία εΛέΝη και ο ΜεΝέΛαος.

 9. Θεός, ψυχών αΓΡεΥς ~ αΓΡεΜών ή αΓΡεύς και συνοδός ψυχών. ο ‘εΡΜής ή ο ΧάΡοΣ ή ΧάΡος

10. Μία λέξη για τις: ο ΓάΜοΣ, η γενετήσια συνεύρεση αλλά και η ΧηΜεία. η ΜείΚΣις ή ΜείΚσις

11. ΦύΛαξ άΣΤεως ΣωΤήρ, προσωνύμιο βασιλέων και επί νομισμάτων με εικονογράμματη επιγραφή. Απλή... συνωνυμία με του Πέους τον ΡοοΣΤάΤην. ο ΠΡοΣΤάΤης

12. Στα αγγλικά το (εκ)ΤιΜώ Τι, ως ουσιαστικό και ως ρήμα. Υπ’ όψιν: ΔοΚιΜαΣία ~ η εΚΤίΜηΣις του βαθμού των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των επιδόσεων ή των αρετών τινός. TeST

13. Η ΠΡώΤη ούαΡ, «Κατασκευή» του Ηφαίστου, δώρον του Διός στον Επιμηθέα. (οΥαΡ ~ η όΜηΡος ~ η όΜευΝος). η ΠαΝΔώΡα

14. οι ΓηΓεΝείς του Μεσογειακού και ΠεριΜεσογειακού χώρου. ΓΡαιΚός ~ ο ΠεΛάΓιοΣ ~ ΠεΛαΣΓός, γιός της Πανδώρας, κόρης του Δευκαλίωνος, και του Διός, κατά μίαν εκδοχήν. Σχετικός και της ‘αΛός ο Λαός, στον ίδιο χώρο και από Δευκαλίωνος καθώς και οι... φέροντες τα δώρα ιΘαΓεΝείς του οΜήΡου. οι ΓΡαιΚοί, ο ‘εΛΛην, οι ΔαΝαοί.

15. Η κόρη του Δία ~ Θεού και της ηΔοΝής ~ ΔιώΝης. Των ηΔοΝών Θεά. ΘέαιΝα ΤοΚεΤών. Θεά ΤοΚεΤώΝ. Θεά εΡωΤιΔέων. Θείου έΡωΤος ΚοίΤη. Θείου έΡωΤος Θεά. η ΠοΝΤία Θεά. αΓάΜων έΡωΣ. ευΓοΝίας Θεά. η αΦΡοΔίΤη, η ΚύΠΡιΣ, η ΚυΘήΡεια

16. Άλλο ΓυΜΝός, άλλο ΓυΜΝάΖω ~ ΓυΜΝάΣΣω και άλλο το ΓυΜΝάΣιον. ο άΝευ ΣάΚων, αΣΚώ ΝέουΣ, ΣΧοΛήΣ οίΚος

17. ΦύΚος το χρώμα εκ των φύκων, των φυκιών. Διάσημος ο ΦύΚος οΠός, το μαυροζούμι, ο QahWat (al-bunn) ~ ο ΧυΜός (κόκκων) τονωτικού αραβικού ροφήματος. το ΚαΦέ, ο ΚαΦΦές

18. Οι διγενείς αΚΡίΤες, υπερασπιστές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας εποχής, και οι... αυτοκρατορικοί ΜεγαλοΚληρονόμοι του... Βυζαντίου, αργότερα!  οι ΤούΡΚοι

19. Ο Μέγας... ΚύΡιοΣ της αΝαΤοΛής, προσωνύμιο του μοναδικού και... ζώντος Έλληνα υιού του Θεού αλλά και ο Μέγας... ΚύΡιοΣ Της αΝαΤοΛής, προσωνύμιο του ROMAN EMPEROR CAESAR CAIVS  FLAVIVS VALERIVS AVRELIVS AVGVSTVS. ο αΛέΚΣαΝΔΡος, ο ΚωΝΣΤαΝΤίΝος

20. Η εΠαΓωΓή. Επαγωγός = ο επιφέρων ή προκαλών τι, ο θέλγων, ο δελεάζων αλλά και ο δελεαστικός, ο παραπείθων, ο πλάνος κλπ. η ΜαΓεία

21. ΚέΛης Τε αΝήρ ή ΚέΛης Του ΠηΛίου, μυθικά όντα. ο ΚέΝΤαυΡος ή ΚέΝΤαΒΡος

22. Η άΛΣ ~ ΣΣάΛΣ, γενική της ‘αΛόΣ. η ΣΣάΛαΣΣα ~ ΘάΛαΣΣα

23. ΠαΡΘέΝος η θεά Αθηνά. ΠαΡΘέΝον ό,τι. ΠαΡΘέΝοΣ, η μη γνωρίσασα άνδρας. ΠαΡΘέΝοΣ η μισούσα τους άνδρες. ΠαΡΘέΝοΣ χρονική περίοδος, ΖώΔιον ~ οΔηΓός κύκλου του έτους. η ΠαΛΛάς αΘήΝη, το αΠείΡαΤοΝ, αΝΔΡών αΜαΣΣής [θ], η ΜίΣαΝΔΡος, το ΠέΡας ΘέΡουΣ.

24. MaDe iΝ... (λαοί και έθνη σημειώνουν, με έπαρση!)  και MaKe ή MaKe στα Ελληνικά. ΠοιηΘέν εΝ... , Ποιώ ή εΚΠοιώ τι

25. TaKeGeT και  LocK, στα Ελληνικά. ΚΤάω, η ΚΛείς

26. άΝουΡος ο άνθρωπος αλλά και ο βάτραχος, μετά την απώλεια της ουράς του, άΝουΡος. Το όΝ Το ΝοήΜον, ο πρώτος άνουρος, ο (ανα)ΠηΔών αΚαΡιαίως ή ΠηΔήΚουΛας, λαϊκά, ο δεύτερος. ο αΝήΡ, ο ΡάΝας, ο άΝΘΡωΠος, ο ΒάΤΡαΧος

27. είΜι, των αρχαίων. υΠάΓω

28. εΓώ(Ν) ή εΓώΝ, η απάντηση στο: από εσάς, ποιός... ; ο ΛέΓων

29. η αΛΒαΝία, η ShQiPeRia, οι ωοΤόΚες χήνες και ο άΠιΣΤος (ο εξωμότης) στα... Αλβανικά. (Τα Αλβανικά, λένε, αποτελούν έναν ξεχωριστό κλάδο στην... Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσική Οικογένεια!) η άΝω ήΠειΡος, η έΚΣω ήΠειΡος, οι ΚόΤες. ο ΤΣάΜηΣ

30. Το MoRNiNg, η NiGhT, η DaY και η MooN στα... Ελληνικά. το ΠΡωιΝόΝ, η ΝύΚΤα, Το ήΜαρ, η ΜήΝη (ΜήΝης άΛως ~ η ΣεΛήΝη)

31. η ΣΤιΓΜή... αρχαία μονάδα μετρήσεως χρόνου. (από την χρήση της κλεψύδρας). η ΣΤάΚΣ (ΣΤάΚς ~ η ΣΤαΓών, ΣΤάξ ~ TiMe)

32. ΔοΡάς η αΚΣία, η πρωτόγονη χρηματική μονάδα της προϊστορικής εποχής. Δορά, το πρωτόγονο νόμισμα των ανεπανάληπτων Ελλήνων! η ΔΡαΧΜή

33. ΒόΛΤα, TRiP ή TRiPTRaVel ή TRaVel στα... ελληνικά. η ΠεΡιοΔεία ή η οΔοιΠοΡία

34. αΛηΤεία (η περιοδεία), αΛηΤών οίΚοςαΛηΤών ΜαΓειΡείον, ΧώΡος εΣΤίας αΛηΤών, αΛήΤης άΣΤεων... ξενικά. TouRHoTeLRiSToRante, ‘ReSTauRanTTouRiST

35. η αΤΡαΠός Της ΠΡοΔοΣίας των Ελλήνων, των Θεσπιαίων και του Λεωνίδα, η αΝοΠαία ~ ΡύΜη του Καλλιδρόμου στις Θερμοπύλες... προσωποποιημένη. ο εΦιάΛΤης Του εΒΡυΔήΜου

36. Με τις Δασείες της, η ‘εΛΛάΣ, η ‘εΛΛάς και η ‘αΛός Γη. HeLLaS, XīLà (希腊), ‘ReeCe (~ GReeCe)

37. αΓΡών οΔός, άΣΤεωΝ οΔός, οΔός ΡύΜη. RoaDSTReeT, η αΤΡαΠός

38. ΓΡίΦοΣ, ΓΡίΦος, ΓΡίΦοςΓΡίΦοΣ. ο αΣαΦής ΛόΓος, ο ΚάΛαΘος ή αΓΡεΒον δίκτυον (αλιέων), ΚόΦιΝος, το ευΦυές αίΝιΓΜα, ΠΛέΓΜα από σπάρτα, λύγους ή βούρλα.

39. ΣΦίΓΓα, δαίμων του θανάτου ΣΦιΓΞ ~ ΣΦίΝΚς ~ η ΣΦίΓΓα. ΣΦίΝΚΣ ~ ΠΣυΧών άΡΧουΣα ή άΝαΚΣα. Όν μυθολογικό, τέρας πολύμορφο διακρίνεται στην μορφή της, της ΚόΡης η όΠΣις (κεφαλή, πρόσωπο και στήθος), του ΚυΝός η όΠΣις (σώμα) και των ΧηΝών η όΠΣις (φτερά). ΣΦίΝΚςΣΦίΝΚςΣΦίΝΚς

Συνδέεται μυθολογικά και κρύβονται στην λέξη της ΣοΦίας το αίΝιΓΜα και ο ΓΡίΦοΣ. ΣΦίΝΚΣ, ΣΦίΝΚς

40. ΝήΣοΣ ~ η εΣΣίΝη [χ] αλλά και ΝήΣος ~ η ωΚεαΝίΣ. Αναγνωρίστε τις ελληνίδες νήσους: η ΒαΣιΛίς, η εΠιΜήΚης ΝήΣος, η εΜΒάς, η ΜεΓάΛη, η έΦαΛος ΝήΣος, η των αΚΡιΤών του Αιγαίου, η αΚΡαία εΧίΝη του Ιονίου, η ΠεΡιΦεΡής ΝήΣος ή της εΦύΡας η έΦαΛος ΝήΣος. η ΛέΣΒος, η ΚΥΠΡοΣ, η εΥΒοια, η ΣιΚεΛία, η εΛαΦόΝηΣος, η ΚΡήΤη, η ΚέΡΚυΡα, η ΠεΛοΠόΝΝηΣος

41. οΣΣύΡωΜα [χ] σε πεδινές εκτάσεις της Αρχ, Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και αλλαχού για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής σε περιπτώσεις εχθρικών επιδρομών. Τα οχυρώματα, όπου της γης, γεννήματα της ανάγκης, ξεκίνησαν την ιστορική τους διαδρομή ως οχυρωματικά έργα, σε άκρα-κορυφές, ακροπόλεις. η ΠυΡαΜίΣ

42. Ο κοσμικός αΣΚός που περιβάλλει την Γη σχετικός με της Γης το εΠάΝω, στα αγγλικά και το ΜύΡιον άΝω των Ελλήνων. SKyHeaVeN, ο οΥΡαΝός


43. ΠαΓεΤώΝ ή ΠαΓεΤώΝων Γη, σήμερα ΠάΓωΝ ΚΡάΤοΣ, πατρίδα της Ρωξάνης, οΥαΡος ~ οΜήΡου του ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, του Μ. Αλεξάνδρου. η ΒαΚΤΡία, το αΦΓαΝιΣΤάΝ


 =============================

Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου".

ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


At the RELEVANT ANALYZES, above, were used data from: "The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech"

CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech  

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html

 

Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το

Download it – Study it – Spread it

 

– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος

είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,

είπε ο Προφύτης! –

(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, μεταφορικά, ο Υπονομευτής) 

Because, some affairs of Humanity

is purely Greek affairs

 – said the Prophytis! –

 (Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  metaphorically, the Underminer.)

 

ΑΜ 377